Ni lai ni zou lyrics - Elva Hsiao (Xiao Ya Xuan)

Ni lai ni zou lyrics - Elva Hsiao (Xiao Ya Xuan)

Pinyin Lyrics

Wànɡ Zhe Qiánɡ Biān
望着墙边
Nà Zhānɡ Zhào Piàn
那张照片
Xiào De Hǎo Tián Méi Biàn
笑的好甜没变
Měi Kàn Yì Huí
每看一回
Měi Tònɡ Yì Huí
每痛一回
Huí Yì Màn Màn Fú Xiàn
回忆慢慢浮现
Yù Shì Pánɡ Biān
浴室旁边
Liǎnɡ Shuānɡ Tuō Xié
两双拖鞋
Wēi Xiào De Tǎnɡ Zài Mén Biān
微笑的躺在门边
Duō Chán Mián
多缠绵
Nǐ Qínɡ Wǒ Yuàn
你情我愿
Xìnɡ Fú Zī Wèi
幸福滋味
Zěn Me Huì
怎么会
Hū Rán Zhī Jiān
忽然之间
Dōu Biàn Chénɡ Sī Niàn
都变成思念
Kàn Zhe Nǐ Lái
看着你来
Nǐ Lái
你来
Nǐ Zǒu
你走
Nǐ Zǒu
你走
Zài Wǒ Xīn Zhōnɡ
在我心中
Lái Le Yòu Zǒu
来了又走
Yè Sè Tài Měi
夜色太美
Yǐn Yuē Yīn Yuè
隐约音乐
Bú Shè Fánɡ De Xīn Jiān
不设防的心间
Wěn Guò De Chún
吻过的唇
Wěn Guò De Méi
吻过的眉
Hái Liú Zhe Dàn Dàn Yān Wèi
还留着淡淡烟味
Jiànɡ Dào Bīnɡ Diǎn
降到冰点
Xiānɡ Duì Wú Yán
相对无言
Nǐ Shuō Yǐ Méi Yǒu Gǎn Jué
你说已没有感觉
ài Zǒu Le
爱走了
Bú Bì Zài Zhēnɡ Biàn
不必再争辩
Wǒ Bú Guài Shuí
我不怪谁
Liǎnɡ Bù Xiānɡ Qiàn
两不相欠
Zhī Shì Wú Yuán
只是无缘
Shuí Shì Shuí Fēi
谁是谁非
Nǐ Lái
你来
Nǐ Zǒu
你走
Kàn Zhe Nǐ Lái
看着你来
Nǐ Zǒu
你走
Zài Wǒ Xīn Zhōnɡ
在我心中
Lái Le Yòu Zǒu
来了又走
Cénɡ Jīnɡ Yǐ Wéi
曾经以为
Zhēn Xīn Xiānɡ Duì
真心相对
Jiù Nénɡ Gòu Chánɡ Xiānɡ Sī Shǒu
就能够长厢厮守
Shǎ Shǎ Děnɡ Hòu
傻傻等候
Duō Bù Zhí Dé
多不值得
Bú ài Nǐ Le
不爱你了
Xīn Jiù Bú Tònɡ
心就不痛
Bú ài Nǐ Le
不爱你了
Xué Zhe Zì Jǐ Chénɡ Shú
学着自己成熟
Nǐ Lái
你来
Nǐ Zǒu
你走
Kàn Zhe Nǐ Lái
看着你来
Nǐ Zǒu
你走
Gěi Wǒ Wēn Róu
给我温柔
Gěi Wǒ Kuài Lè
给我快乐
Zài Wǒ Xīn Zhōnɡ
在我心中
Lái Le Yòu Zǒu
来了又走

Listen and Download

Elva Hsiao Name Album
  • Chinese Song Title :
  • 你來你走 (Come and leave)