Ha luo ji mo lyrics - Sandy Lam

Ha luo ji mo lyrics - Sandy Lam

Pinyin Lyrics

Hā Luo Jì Mò Lěnɡ Lěnɡ De Fēnɡ Cónɡ Chuānɡ Wài Chuī Guò èn
哈啰寂寞冷冷的风从窗外吹过嗯
Hā Luo Jì Mò Lěnɡ Lěnɡ De Yǔ Cónɡ Liǎn Shànɡ Huá Luò èn
哈啰寂寞冷冷的雨从脸上滑落嗯
Jīn Yè Yǔ Shuí Dù Guò Shì Bu Shì Wǒ
今夜与谁度过是不是我
Hēi àn Lǒnɡ Zhào De Kōnɡ Jiān Wú Chù Cánɡ Duǒ
黑暗笼罩的空间无处藏躲
Hā Luo Jì Mò Jīn Yè Qǐnɡ Wéi Wǒ Dòu Liú
哈啰寂寞今夜请为我逗留
Bú Yào Rànɡ Wǒ Lián Jì Mò Dōu Méi Yǒu
不要让我连寂寞都没有

Listen and Download