Flowing Years Like Water lyrics – Anita Mui (Mei Yan Fang)

Flowing Years Like Water lyrics - Anita Mui (Mei Yan Fang)

Pinyin Lyrics

Wànɡ Zhe Hǎi Yí Piàn
望着海一片
Mǎn Huái Juàn Wú Lèi Yě Wú Yán
满怀倦无泪也无言
Wànɡ Zhe Tiān Yí Piàn
望着天一片
Zhī Gǎn Dào Qínɡ Huái Luàn
只感到情怀乱
Wǒ De Xīn Yòu Sì Xiǎo Mù Chuán
我的心又似小木船
Yuǎn Jǐnɡ Bú Jiàn
远景不见
Dàn Rénɡ Xiànɡ Zhe Qián
但仍向着前
Shuí Zài Mìnɡ Lǐ Zhǔ Zǎi Wǒ
谁在命里主宰我
Měi Tiān Zhēnɡ Zhá Rén Hǎi Lǐ Miàn
每天挣扎人海里面
Xīn Zhōnɡ Gǎn Tàn Sì Shuǐ Liú Nián
心中感叹似水流年
Bù Kě Yǐ Liú Zhù Zuó Tiān
不可以留住昨天
Liú Xià Zhī Yǒu Sī Niàn
留下只有思念
Yí Chuàn Chuàn Yǒnɡ Yuǎn Chán
一串串永远缠
Hào Hàn Yān Bō Lǐ
浩瀚烟波里
Wǒ Huái Niàn Huái Niàn Wǎnɡ Nián
我怀念怀念往年
Wài Mào Zǎo Gǎi Biàn
外貌早改变
Chǔ Jìnɡ Dōu Biàn
处境都变
Qínɡ Huái Wèi Biàn
情怀未变
Liú Xià Zhī Yǒu Sī Niàn
留下只有思念
Yí Chuàn Chuàn Yǒnɡ Yuǎn Chán
一串串永远缠
Hào Hàn Yān Bō Lǐ
浩瀚烟波里
Wǒ Huái Niàn Huái Niàn Wǎnɡ Nián
我怀念怀念往年
Wài Mào Zǎo Gǎi Biàn
外貌早改变
Chǔ Jìnɡ Dōu Biàn
处境都变
Qínɡ Huái Wèi Biàn
情怀未变
Liú Xià Zhī Yǒu Sī Niàn
留下只有思念
Yí Chuàn Chuàn Yǒnɡ Yuǎn Chán
一串串永远缠
Hào Hàn Yān Bō Lǐ
浩瀚烟波里
Wǒ Huái Niàn Huái Niàn Wǎnɡ Nián
我怀念怀念往年
Wài Mào Zǎo Gǎi Biàn
外貌早改变
Chǔ Jìnɡ Dōu Biàn
处境都变
Qínɡ Huái Wèi Biàn
情怀未变
Liú Xià Zhī Yǒu Sī Niàn
留下只有思念
Yí Chuàn Chuàn Yǒnɡ Yuǎn Chán
一串串永远缠
Hào Hàn Yān Bō Lǐ
浩瀚烟波里
Wǒ Huái Niàn Huái Niàn Wǎnɡ Nián
我怀念怀念往年
Wài Mào Zǎo Gǎi Biàn
外貌早改变
Chǔ Jìnɡ Dōu Biàn
处境都变
Qínɡ Huái Wèi Biàn
情怀未变
Liú Xià Zhī Yǒu Sī Niàn
留下只有思念
Yí Chuàn Chuàn Yǒnɡ Yuǎn Chán
一串串永远缠
Hào Hàn Yān Bō Lǐ
浩瀚烟波里

Listen and Download

shi-shui-liu-nian
  • Chinese Song Title :
  • 似水流年 (Shi shui liu nian)