Du bai - JJ Lin (Lin Junjie)

Du bai - JJ Lin (Lin Junjie)

Chinese Pinyin Lyrics

Shì Shuí Xū Yào Shā Shǒu
是谁需要杀手
Shā Shǒu Shì Yì Zhǒnɡ Sǐ Shén De Cún Zài Mɑ
杀手是一种死神的存在吗
Kě Yǐ Jué Dìnɡ Rén De Shēnɡ Sǐ
可以决定人的生死
ér Yòu Shì Shuí Jué Dìnɡ Shā Shǒu De Shēnɡ Sǐ
而又是谁决定杀手的生死
Lìnɡ Yí Gè Shā Shǒu Mɑ Hái Shì ài
另一个杀手吗还是爱
Shā Shǒu Tā Yǒu Xīn Mɑ Nénɡ ài Mɑ
杀手他有心吗能爱吗

Information

Song Title: Du baiChinese Song Title: 独白 (Monolog)
Artist : JJ Lin (Lin Junjie 林俊杰)
Album : Xi jie (西界)