Chuang qian ming yue guang lyrics - Anita Mui

Chuang qian ming yue guang lyrics - Anita Mui

Pinyin Lyrics

Shì Nǐ Bɑ
是你吧
Gāo Gāo Guà Zài Qiónɡ Cānɡ Qiān Nián Lā
高高挂在穹苍千年啦
Kàn Jìn Le Rén Shì Lí Yǔ Sàn
看尽了人世离与散
Duō Shǎo Gōnɡ Mínɡ Sì Chén āi
多少功名似尘埃
Shì Wǒ Shǎ
是我傻
Zǒnɡ Shì Zài Jì Mò Yè Lǐ Wànɡ
总是在寂寞夜里望
Nǐ Shí Yuán Shí Quē Shí Mí Wǎnɡ
你时圆时缺时迷惘
Pánɡ Fó Gào Sù Wǒ Shēnɡ Mìnɡ Běn Wú Chánɡ
彷佛告诉我生命本无常
Lái Yín Yì Shǒu Lǎo Shī
来吟一首老诗
Hē Yì Bēi Lǎo Jiǔ
喝一杯老酒
Mínɡ Yuè ā
明月啊
Bié Xiào Wǒ Wǒ Chī
别笑我我痴
Bié Xiào Wǒ Kuánɡ
别笑我狂
Chuánɡ Qián Mínɡ Yuè Guānɡ
床前明月光
Yí Shì Dì Shànɡ Shuānɡ
疑是地上霜
Jǔ Tóu Wànɡ Mínɡ Yuè
举头望明月
Dī Tóu Sī Gù Xiānɡ
低头思故乡
Chuánɡ Qián Mínɡ Yuè Guānɡ
床前明月光
Yí Shì Dì Shànɡ Shuānɡ
疑是地上霜
Jǔ Tóu Wànɡ Mínɡ Yuè
举头望明月
Dī Tóu Sī Gù Xiānɡ
低头思故乡
Shì Wǒ Shǎ
是我傻
Zǒnɡ Shì Zài Jì Mò Yè Lǐ Wànɡ
总是在寂寞夜里望
Nǐ Shí Yuán Shí Quē Shí Mí Wǎnɡ
你时圆时缺时迷惘
Pánɡ Fó Gào Sù Wǒ Shēnɡ Mìnɡ Běn Wú Chánɡ
彷佛告诉我生命本无常
Lái Yín Yì Shǒu Lǎo Shī
来吟一首老诗
Hē Yì Bēi Lǎo Jiǔ
喝一杯老酒
Mínɡ Yuè ā
明月啊
Rànɡ Wǒ Yōnɡ Bào
让我拥抱
Dài Wǒ áo Xiánɡ
带我遨翔
Chuánɡ Qián Mínɡ Yuè Guānɡ
床前明月光
Yí Shì Dì Shànɡ Shuānɡ
疑是地上霜
Jǔ Tóu Wànɡ Mínɡ Yuè
举头望明月
Dī Tóu Sī Gù Xiānɡ
低头思故乡
Chuánɡ Qián Mínɡ Yuè Guānɡ
床前明月光
Yí Shì Dì Shànɡ Shuānɡ
疑是地上霜
Jǔ Tóu Wànɡ Mínɡ Yuè
举头望明月
Dī Tóu Sī Gù Xiānɡ
低头思故乡
Chuánɡ Qián Mínɡ Yuè Guānɡ
床前明月光
Yí Shì Dì Shànɡ Shuānɡ
疑是地上霜
Jǔ Tóu Wànɡ Mínɡ Yuè
举头望明月
Dī Tóu Sī Gù Xiānɡ
低头思故乡

Listen and Download

mei-yan-fang-album
  • Chinese Song Title :
  • 床前明月光