Chang teng gua tong ling lyrics - Anita Mui

Chang teng gua tong ling lyrics - Anita Mui

Pinyin Lyrics

Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ
叮铛叮铛叮铛
Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ
叮铛叮铛叮铛
Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Dīnɡ Chēnɡ
叮铛叮铛叮叮铛
Tīnɡ Ténɡ Shànɡ Tónɡ Línɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Dīnɡ Chēnɡ
听藤上铜铃叮铛叮叮铛
Qiánɡ Shànɡ Guà Le Guà Le Gēn Chánɡ Ténɡ
墙上挂了挂了根长藤
Chánɡ Ténɡ Shànɡ Guà Zhe Guà Zhe Tónɡ Línɡ
长藤上挂着挂着铜铃
Fēnɡ Chuī Ténɡ Dònɡ Tónɡ Línɡ Dònɡ
风吹藤动铜铃动
Nà Fēnɡ Tínɡ Ténɡ Tínɡ Tónɡ Línɡ Tónɡ Línɡ Tínɡ
那风停藤停铜铃铜铃停
Chánɡ Ténɡ Hǎo Bǐ Wǒ
长藤好比我
Tónɡ Línɡ Hǎo Bǐ Nǐ
铜铃好比你
Nǐ Wǒ Bù Fēn Lí
你我不分离
Liǎnɡ Xīn Chánɡ Xiānɡ Yī
两心长相依
Qiánɡ Shànɡ Guà Le Guà Le Gēn Chánɡ Ténɡ
墙上挂了挂了根长藤
Chánɡ Ténɡ Shànɡ Guà Zhe Guà Zhe Tónɡ Línɡ
长藤上挂着挂着铜铃
Fēnɡ Chuī Ténɡ Dònɡ Tónɡ Línɡ Dònɡ
风吹藤动铜铃动
Nà Fēnɡ Tínɡ Ténɡ Tínɡ Tónɡ Línɡ Tónɡ Línɡ Tínɡ
那风停藤停铜铃铜铃停
Chánɡ Ténɡ Hǎo Bǐ Wǒ
长藤好比我
Tónɡ Línɡ Hǎo Bǐ Nǐ
铜铃好比你
Nǐ Wǒ Bù Fēn Lí
你我不分离
Liǎnɡ Xīn Chánɡ Xiānɡ Yī
两心长相依
Qiánɡ Shànɡ Guà Le Guà Le Gēn Chánɡ Ténɡ
墙上挂了挂了根长藤
Chánɡ Ténɡ Shànɡ Guà Zhe Guà Zhe Tónɡ Línɡ
长藤上挂着挂着铜铃
Fēnɡ Chuī Ténɡ Dònɡ Tónɡ Línɡ Dònɡ
风吹藤动铜铃动
Nà Fēnɡ Tínɡ Ténɡ Tínɡ Tónɡ Línɡ Tónɡ Línɡ Tínɡ
那风停藤停铜铃铜铃停
Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ
叮铛叮铛叮铛
Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ
叮铛叮铛叮铛
Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ
叮铛叮铛叮铛
Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ
叮铛叮铛叮铛
Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ Dīnɡ Chēnɡ
叮铛叮铛叮铛

Listen and Download

mei-yan-fang-album
  • Chinese Song Title :
  • 长藤挂铜铃