Chang teng gua tong ling 1997 Lyrics - Richie Ren

Chang teng gua tong ling 1997 Lyrics - Richie Ren

Chinese Pinyin Lyrics

Dīnɡ Dīnɡ Dōnɡ Dōnɡ Dīnɡ Dōnɡ Dīnɡ Dōnɡ
叮叮咚咚叮咚叮咚
Dīnɡ Dīnɡ Dōnɡ Dōnɡ Dīnɡ Dōnɡ Dīnɡ Dōnɡ
叮叮咚咚叮咚叮咚
Dīnɡ Dōnɡ Dīnɡ Dōnɡ Dīnɡ Dīnɡ Dōnɡ Dōnɡ
叮咚叮咚叮叮咚咚
Tīnɡ Ténɡ Shànɡ Tónɡ Línɡ Dīnɡ Dōnɡ Dīnɡ Dīnɡ Dōnɡ
听藤上铜铃叮咚叮叮咚
Qiánɡ Shànɡ Guà Le Guà Le Gēn Chánɡ Ténɡ
墙上挂了挂了根长藤
Chánɡ Ténɡ Shànɡ Guà Zhe Guà Zhe Tónɡ Línɡ
长藤上挂着挂着铜铃
Fēnɡ Chuī Ténɡ Dònɡ Tónɡ Línɡ Dònɡ
风吹藤动铜铃动
Nà Fēnɡ Tínɡ Ténɡ Tínɡ Tónɡ Línɡ Tónɡ Línɡ Tínɡ
那风停藤停铜铃铜铃停
Chánɡ Ténɡ Hǎo Bǐ Wǒ
长藤好比我
Tónɡ Línɡ Hǎo Bǐ Nǐ
铜铃好比你
Nǐ Wǒ Bù Fēn Lí
你我不分离
Liǎnɡ Xīn Chánɡ Xiānɡ Yī
两心长相依

Listen and Download

xin-tai-ruan-album
  • Chinese Song Title :
  • 长藤挂铜铃1997