Bai yue guang lyrics - Jeff Chang

Bai yue guang lyrics - Jeff Chang

Pinyin Lyrics

Bái Yuè Guānɡ
白月光
Xīn Lǐ Mǒu Gè Dì Fānɡ
心里某个地方
Nà Me Liànɡ
那么亮
Què Nà Me Bīnɡ Liánɡ
却那么冰凉
Měi Gè Rén
每个人
Dōu Yǒu Yí Duàn Bēi Shānɡ
都有一段悲伤
Xiǎnɡ Yǐn Cánɡ
想隐藏
Què Yù Gài Mí Zhānɡ
却欲盖弥彰
Bái Yuè Guānɡ
白月光
Zhào Tiān Yá De Liǎnɡ Duān
照天涯的两端
Zài Xīn Shànɡ
在心上
Què Bú Zài Shēn Pánɡ
却不在身旁
Cā Bú Gàn
擦不干
Nǐ Dānɡ Shí De Lèi Guānɡ
你当时的泪光
Lù Tài Chánɡ
路太长
Zhuī Bù Huí Yuán Liànɡ
追不回原谅
Nǐ Shì Wǒ
你是我
Bù Nénɡ Yán Shuō De Shānɡ
不能言说的伤
Xiǎnɡ Yí Wànɡ
想遗忘
Yòu Rěn Bú Zhù Huí Xiǎnɡ
又忍不住回想
Xiànɡ Liú Wánɡ
像流亡
Yí Lù Diē Diē Zhuànɡ Zhuànɡ
一路跌跌撞撞
Nǐ De Kǔn Bǎnɡ
你的捆绑
Wú Fǎ Shì Fànɡ
无法释放
Bái Yuè Guānɡ
白月光
Zhào Tiān Yá De Liǎnɡ Duān
照天涯的两端
Yuè Yuán Mǎn
越圆满
Yuè Jué Dé Gū Dán
越觉得孤单
Cā Bú Gàn
擦不干
Huí Yì Lǐ De Lèi Guānɡ
回忆里的泪光
Lù Tài Chánɡ
路太长
Zěn Me Bǔ Chánɡ
怎么补偿
Nǐ Shì Wǒ
你是我
Bù Nénɡ Yán Shuō De Shānɡ
不能言说的伤
Xiǎnɡ Yí Wànɡ
想遗忘
Yòu Rěn Bú Zhù Huí Xiǎnɡ
又忍不住回想
Xiànɡ Liú Wánɡ
像流亡
Yí Lù Diē Diē Zhuànɡ Zhuànɡ
一路跌跌撞撞
Nǐ De Kǔn Bǎnɡ
你的捆绑
Wú Fǎ Shì Fànɡ
无法释放
Bái Yuè Guānɡ
白月光
Xīn Lǐ Mǒu Gè Dì Fānɡ
心里某个地方
Nà Me Liànɡ
那么亮
Què Nà Me Bīnɡ Liánɡ
却那么冰凉
Měi Gè Rén
每个人
Dōu Yǒu Yí Duàn Bēi Shānɡ
都有一段悲伤
Xiǎnɡ Yǐn Cánɡ
想隐藏
Què Zài Shēnɡ Zhǎnɡ
却在生长

Listen and Download

Jeff-qing-ge-jing-xuan-album
  • Chinese Song Title :
  • 白月光