Aurora lyrics - Angela Chang

Aurora lyrics - Angela Chang

Aurora Pinyin Lyrics

Shén Mì Běi Jí Quān
神秘北极圈
ā Lā Sī Jiā De Shān Diān
阿拉斯加的山巅
Shuí De Liǎn
谁的脸
Chū Xiàn Hǎi Jiǎo De Tiān Biān
出现海角的天边
Hū Rán De Shùn Jiān
忽然的瞬间
Zài Nà Yáo Yuǎn De Dì Diǎn
在那遥远的地点
Wǒ Kàn Jiàn
我看见
Liàn Rén Xìnɡ Fú De Guānɡ Diǎn
恋人幸福的光点
Línɡ Hún
灵魂
Zài Zhāo Huàn
在招唤
Chànɡ Zhe Gǔ Lǎo
唱着古老
Mò Shēnɡ Shú Xī De Gē Yáo
陌生熟悉的歌谣
Tiān Kōnɡ Zài Wēi Xiào
天空在微笑
Wǒ De Shì Jiè
我的世界
Bīn Fēn Shǎn Yào
缤纷闪耀
ài Shì Yí Dào Guānɡ
爱是一道光
Rú Cǐ Měi Miào
如此美妙
Zhǐ Yǐn Wǒ Men
指引我们
Xiǎnɡ Yào De Wèi Lái
想要的未来
Mó Lì Běi Jí Guānɡ
魔力北极光
Qí Huàn De Yù Yán
奇幻的预言
Gǎn Kuài Qù Zhǎo Bù Sī Yì De ài
赶快去找不思议的爱
Zhào Liànɡ Wǒ Men
照亮我们
Yǒnɡ Qì De Wèi Lái
勇气的未来
Chuán Shuō De Yù Yán
传说的预言
Yuán Lái Jiù Shì
原来就是
Liàn Rén De Yǎn Guānɡ
恋人的眼光
Chén Mò Yì Zhǎ Yǎn
沉默一眨眼
Yí Wàn Nián Wài De Guānɡ Nián
一万年外的光年
Wǒ Xiānɡ Xìn
我相信
Wèi Lái Qí Shí Bìnɡ Bù Yuǎn
未来其实并不远
Kū Qì De Yǎn Lèi
哭泣的眼泪
Shì Xǐ Yuè De Zàn Měi
是喜悦的赞美
Shì Yīn Wèi
是因为
Yǒu Nǐ Nénɡ Zhǎn Chì Gāo Fēi
有你能展翅高飞
Hónɡ Chénɡ Huánɡ Lǜ Lán
红橙黄绿蓝
Wǔ Cǎi De ōu Ruò Lā
五彩的欧若拉
ài Jiù Zài Xīn Zhōnɡ
爱就在心中
Xiānɡ Xìn Jiù Huì Cún Zài
相信就会存在
Měi Lì De ōu Ruò Lā
美丽的欧若拉
Xiānɡ Xìn Jiù Shì Yǒnɡ Yuǎn
相信就是永远

Aurora Listen and Download

aurora-Angela-Chang-album
  • Chinese Song Title :
  • 欧若拉